Oferta
Projekt
Jak Pracujemy
Kontakt
 ZAMÓW STRONĘ 
Regulamin
REGULAMIN USŁUGI "WYKONANIE STRONY WWW"


§1. TERMINY

1. WYKONAWCĄ jest , prowadzący działalność nierejestrowaną według art. 5.1. Prawa Przedsiębiorców Dz. U. 2018 poz. 646 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
2. ZAMAWIAJĄCY zlecając usługę "wykonanie strony www" (w formie telefonicznej lub e-mailowej) określa akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.


§2. PRZEDMIOT USŁUGI ZWANEJ DALEJ UMOWĄ ZAWARTĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie strony www, która wyświetlana jest prawidłowo i tak samo lub w bardzo zbliżony sposób we wszystkich dostępnych przeglądarkach takich jak Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari, w najnowszych wersjach.
2. Stronę www wykonujemy techniką responsywną tj. dopasowaną do urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet zgodnie z posiadaną rozdzielczością.
a) Menu strony lub inne elementy, które nie mogą wyświetlić się poprawnie na stronie mobilnej zostaną pominięte lub zmodyfikowane w taki sposób, aby zmieściły się w całości
b) Obrazki i teksty będą odpowiednio wyskalowane i przygotowane tak, aby wczytywały się w miarę jak najszybciej.
3. Strona www zostanie zopytmalizowana dla wyszukiwarki internetowej google.

§3. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

1. Wykonawca wykona stronę www zamawiającego w oparciu o system CMS w najnowocześniejszym standardzie i z zachowaniem bezpieczeństwia danych.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie się strony lub jej elementów w przypadku posiadania niesprawnej przeglądarki lub systemu operacyjnego, źle ustawionej lub złej posiadanej rozdzielczości ekranu, jak i braku odpowiednich wtyczek lub pluginów odpowiedzialnych za wyświetlanie treści w niej zawartej. Strona www oparta będzie o wtyczki i pluginy, które są powszechnie stosowane w przeglądarkach internetowych.
3. Wykonwca zobowiązuje się do przygotowania projektu graficznego strony, który przedstawi zamawijącemu w czasie nie przekraczającym 2 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi na formularz (brief) przesyłany po zawarciu umowy.
a) W przypadku braku akceptacji lub propozycji zmian w projekcie graficznym zamawiający zleca dokonanie poprawek. Każda zmiana przesuwa termin wykonania umowy nie dłużej niż o 2 dni robocze. b) W przypadku akceptacji projektu graficznego przez zamawiającego wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowych działań dotyczących dalszej realizacji umowy tj. ukończenia strony w czasue nie dłuższym niż 2 dni robcoze od chwili akceptacji projektu. Akceptacja zostanie potwierdzona e-mailem korespondencyjnym, który jest podstawą wykonania dalszych prac.
c) Zanawiający przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić nieznaczne różnice pomiędzy przedstawionym projektem graficznym a zrealizowaną stroną www wynikające z różnic interpretacji kodu przez przeglądarki, kompresję plików graficznych, rozmiar czacionki itp.
4. Wykonwca zamieści na stronie www następujące elementy:
a) logo (znak graficzny), zdjęcia i inne dostarczone media
b) dane kontaktowe i stopkę
c) zdjęcie lub banner główny – reprezentujący stronę
d) Menu do podstron oraz/lub grafikę ruchomą
e) Treść o której mowa w pkt.5
f) System zarządzania zawartością podstron
5. Zamawiający dostarczy wszystkie niezbędne materiały treści podstron w postaci:
a) Mapy strony (układ wszystkich stron głównych oraz podstron, a w przypadku kilku menu, opis jaka treść nagłówków znajdzie się w danym menu) oraz treści do strony.
b) Zawartość w formie czytelnej to znaczy elektronicznym tekstem
c) Preferencje kolorystyki i zarys rozmieszczenia elementów na stronie mogąc wspomagać się rysunkiem, szkicem lub inną stroną internetową jako wzorzec.
d) Zdjęcia lub obrazki w odpowiedniej dla projektu rozdzielczości
e) Inne treści typu animacje lub wytyczne do animacji, filmy itp.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza (brief) przekaże te materiały na maila, ftp, nośnikiem danych lub w inny elektroniczny sposób umożliwiający jego odczytanie.
7. Zamawiający oświadcza, że elementy wymienione w pkt.6 nie naruszają one niczyich dóbr osobistych oraz innych form prawnych w tym autorskich.
8. Wykonawca w oparciu o zaakceptowany projekt przez zamawiającego i na podstawie zgromadzonych danych przekazanych zgodnie z pkt. 5 zamieści je jednorazowo (bez poprawek) na wykonywanej stronie internetowej. Ilość podstron jakie obejmuje wprowadzenie to ustalona ilość podstron w korespondencji e-mail lub przedstawiona w aktualnej ofercie. 9. Strona www zostanie umieszczona przez Wykonawcę na serwerze hostingowym o parametrach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie serwisu (300MB-500MB pojemności, miesięczny transfer 1000MB-2500MB).
a) Jeżeli Zamawiający korzysta z własnego konta hostingowego przekaże wykonawcy login i hasło do przygotowanego serwera spełniającego następujące warunki: Konto hostingowe o min. 0.3GB pojemności dyskowej, zainstalowanym środowiskiem PHP w wersji co najmniej 7.0, bazą danych MySQL, skonfigurowaną domeną docelową. Zamawiający zapewnia, że serwer hostingowy posiada możliwość kopiowania i usuwania plików bez dodatkowych uprawnień, instalacji baz danych MySQL oraz możliwość zarządzania nimi jak również posiada możliwość odzyskania kopii zapasowych baz i plików bez dodatkowych opłat do minimum 7 dni wstecz.
b) Jeżeli Zamawiający korzysta z konta hostingowego Wykonawcy to otrzyma login i hasło do panelu administracyjnego. W pierwszym roku promocyjnie nie pobiera opłaty za tę usługę.
10. Zamawiający oświadcza, że jest odpowiedzialny za utratę plików (w tym systemu lub plików strony www) i nie będzie rościł pretensji do Wykonawcy w przypadku czynności wykonywanych na serwerze, które sam wykonał lub zlecił osobom trzecim.
11. Z chwilą wykonania i zaakceptowania strony www, przechodzą na zamawiającego wszystkie prawa autorskie majątkowe do strony www (w szczególności koncepcji graficznej oraz kodu źródłowego) na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych – w tym w zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową lub drukarską, zarówno STRONY jak i nośników na których są utrwalone
b) wprowadzania do obrotu w dowolny sposób, zarówno STRONY jak i oryginału czy egzemplarzy nośników na których stronę utrwalono
c) użyczania lub najmu lub innego udostępniania zarówno STRONY jak i oryginałów lub egzemplarzy nośników, na których ją utrwalono
d) rozpowszechniania w dowolny sposób, w tym w szczególności publikacji i publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym via Internet
e) dokonywania opracowań oraz modyfikacji, w tym tłumaczeń
f) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia STRONY w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
g) wprowadzania do obrotu lub pamięci urządzeń elektronicznych, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania strony internetowej
h) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w stronie www
i) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, STRONY lub jej kopii
j) sporządzenia kopii zapasowej
k) obserwowania, badania i testowania funkcjonowania strony www w celu poznania jej idei i zasad w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania strony internetowej lub bez związku z tymi czynnościami
l) zwielokrotniania kodu źródłowego i wykorzystywania go na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie lub tłumaczenie jego formy
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji technicznej na wykonaną stronę www w okresie 12 miesięcy od zaakceptowania STRONY. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania haseł administracyjnych Wykonawcy każdorazowo przy zgłoszeniu jakiejkolwiek usterki.

§4. PŁATNOŚCI.

1. Wykonanie strony internetowej jest usługą płatną (aktualna cena pakietu prezentowana jest na stronie internetowej)
2. Płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu hotpay.pl
3. Na życzenie Zamawiającego wystawiany jest rachunek bez VAT

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pisemnej (elektronicznie, przez e-mail: email@email.pl ) przed rozpoczęciem zakończeniem prac związanych z wykonaniem strony www.
2. Z chwilą zatwierdzenia projektu graficznego strony www Zamawiający traci prawo do odstąpienia od umowy (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu wpłaconych środków w sytuacji gdy:
a) Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji strony www określonego w regulaminie usługi "Wykonanie strony www"
b) projekt graficzny przedstawiony przez Wykonawcę nie spełnia oczekiwań Zamawijącego

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Za treści przekazywane za pośrednictwem strony www odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania klientów oraz przechowywane dane i informacje.
2. Wykonawca dostarcza usługi hostingowe jak np. domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Zamawiającego na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Zamawiającego wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Zamawiającego.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Zamawiającego w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez Zamawiającego we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Wykonwcy, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§7. REKLAMACJE.

1.Reklamacja składana przez Zamawiającego, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Wykonawcę, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email kontakt@adpages.pl
2.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
3.Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
4.Wykonawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

NIE ZWLEKAJ DŁUŻEJ
SKORZYSTAJ Z PROFESJONALNEJ OFERTY
499zł tylko 299zł!
STRONA BĘDZIE GOTOWA W 2 DNI - Zamów TERAZ


Ta strona korzysta z plików "cookies" aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptcję ich użycia.
Zamknij